فرازسان

شرکت ساختمانی و پیمانکاری فعال در زمینه ساخت سازه و تأسیسات ساختمانهای مسکونی و اداری

ساختمان سازی:

ساخت و بازسازی ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی با در اختیار داشتن تیم های فنی در قسمت سازه، ابنیه، برق و تأسیسات و دکوراسیون داخلی

مصالح ساختمانی:

عاملیت فروش مصالح ساختمانی همچون سیمان، گچ، قیر، سیم و کابل، تأسیسات و برق با امکانات و تسهیلات ویژه

خدمات کامپیوتری:

ارائه خدمات کامپیوتری به شهرداری تهران در رابطه با برنامه فضای سبز و تهیه گزارشات مقطعی و دوره ای از فعالیت پیمانکاران فضای سبز تهران جهت معاونت فضای سبز شهر تهران

۸۸۸۶۰۳۰۱
۸۸۸۶۰۵۴۲
فکس: ۸۸۸۴۶۵۴۵