پارس تجارت آسان

تأسیس ۱۳۸۸
تأمین و توزیع مواد اولیه شیمیایی و پتروشیمی از جمله گوگرد جهت صنایع اسید سولفوریک و کود شیمیایی

۸۸۳۴۶۳۴۹